Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Żninie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Robert Szafrański

Robert Szafrański

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 342, przynależność: KW Prawo i Sprawiedliwość, klub: Prawo i Sprawiedliwość

Status: powołany - 23.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. przewodniczący
Komisja Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych stała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. członek
Komisja Turystyki i Promocji Gminy stała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
25 Dotyczy: naprawy i ustawienia znaków na ul. Topolowej w Żninie interpelacja 2021-05-05 2021-05-17
26 dotyczy: uporządkowania terenu oraz ustawienia kosza na odpadki przy wiacie dla turystów w miejscowości Skarbienice interpelacja 2021-05-12 2021-05-18
27 Dotyczy: oznakowania miejsca pamięci interpelacja 2021-05-12 2021-05-17

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

<
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-26 12:50:13 Uchwała w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-11-26 13:18:12 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych. II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2018-11-26 13:40:46 Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie dokumentu pn.: „Roczny Program Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.” II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2018-11-26 13:47:04 Uchwała w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.” II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-11-26 13:50:37 Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Żninie II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-11-26 14:08:42 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina. II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2018-11-26 10:12:06 Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie. II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 09:11:53 Zmiana porządku obrad III sesji dotycząca zdjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2018-12-06 11:25:34 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2018-12-06 12:02:43 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2018-12-06 12:21:58 Uchwała w sprawie określenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2018-12-06 12:33:03 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2018-12-06 12:38:26 Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2018-12-06 12:59:11 Uchwała w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 13:03:24 Uchwała w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 13:06:02 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadanie statutu nowopowstałemu osiedlu i treści tego statutu. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 13:08:23 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 11:24:14 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2018-12-06 11:43:43 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka za utrzymaniem kwoty podatku rolnego na poziomie roku 2018 III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 12:20:40 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka za utrzymaniem wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku na poziomie roku 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 12:31:26 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka za obniżeniem wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019 o 50%. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 09:04:40 Zmiana porządku obrad polegająca na wprowadzeniu punktu dotyczącego złożenia ślubowania przez radnego. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 09:07:10 Zmiana porządku obrad dotycząca wprowadzenia projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 09:11:23 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 10:59:25 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 11:22:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-02-08 11:39:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-02-08 11:42:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość położoną w Wenecji. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 11:44:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Podgórzynie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 11:47:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Żninie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:25:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia na nieruchomości położone w Sarbinowie i Kierzkowie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:28:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomość położoną w Jadownikach Rycerskich. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:34:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Potockiego. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:53:10 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:59:03 Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 13:05:37 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 13:21:57 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy Żnin. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 13:31:56 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Żnin”. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 10:29:38 Zmiana porządku obrad, polegająca na zdjęciu pkt 17, tj. projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-03-11 15:38:06 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności Gminy Żnin na lata 2019-2034” w ramach programu priorytetowego Ochrona atmosfery GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. VI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:50:40 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Żninie VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:51:13 Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Żninie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:04:00 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:09:36 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Dąbrowskiego. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:10:40 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Szkolnej. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:15:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Przemysłowej. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-04-12 11:11:52 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Brzyskorzystewku. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:16:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości położone w Brzyskorzystwi. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:23:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Podgórzynie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-04-12 15:25:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Śniadeckich 26 w Żninie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-04-12 15:27:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Żninie przy ul. 700-lecia. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:12:52 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Śniadeckich w Żninie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-04-12 15:28:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej w Żninie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:29:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Jadownikach Rycerskich. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:30:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w budynku na nieruchomości przy ul. Potockiego w Żninie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:33:50 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Cukrownia". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-04-12 15:55:29 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Wawrzynki i Januszkowo. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-04-12 15:58:59 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Centrum". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-04-12 16:01:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Żnin. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-04-12 16:03:19 Podjęcie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2019 roku". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:15:57 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żnin. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-04-12 16:17:30 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2019. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:26:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:31:59 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci obwodów prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:33:29 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-04-12 16:37:18 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin miejsca realizacji obowiązku szkolnego. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-04-12 16:39:00 Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:41:51 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadanie statutu nowopowstałemu osiedlu i treści tego statutu. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:43:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2018 rok. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-04-12 16:49:20 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-04-12 17:01:08 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Eligiuszowi Kwiatkowskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:48:19 Wniosek formalny o wprowadzenie punktu dotyczącego informacji na temat wypowiedzenia umowy na użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Żnin położonych w Gorzycach Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Nasza Szkoła w Gorzycach. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:22:40 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:49:46 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:53:45 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:58:51 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:00:39 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:07:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:11:53 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:15:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Słonecznej. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:17:56 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:20:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Jaroszewie. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:23:32 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-14 16:10:41 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania. IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-06-14 16:38:45 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2018 rok. IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-06-14 17:23:50 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-06-14 08:44:15 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 10:24:23 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 11:45:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 12:42:50 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-06-28 10:18:48 Wniosek formalny radnego Idziego Mądrego dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 37 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Podgórzynie. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 10:14:59 Przyjęcie protokołu z obrad X sesji. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 10:16:12 Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 13:52:57 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2019 rok. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-09-06 13:57:01 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-09-06 14:04:38 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów rad osiedli w osiedlach nr 1, 6 i 7 w mieście Żnin jako w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:07:11 Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:12:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:15:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:19:55 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Żnin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:23:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki organizacyjnej gminy działającej pod nazwą Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:27:30 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:37:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenie położone w Żninie przy ul. Potockiego. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:40:42 Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:43:33 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 10:12:44 Wniosek formalny radnego Piotra Ostrowskiego pn. Dyskusja na temat sytuacji w Żłobku Gminnym i podjęcie apelu. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 13:07:06 Podjęcie apelu w sprawie zaprzestania przemocy w jednostkach prowadzonych przez Gminę Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 13:50:21 Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-27 13:46:30 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. XIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-10-25 10:30:20 Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Żninie XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 10:31:07 Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Żninie XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:24:35 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:27:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2019 rok. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-10-25 13:38:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żninie. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-10-25 13:41:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:02:59 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:05:35 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Latkowo-Wrzosy na terenie gminy Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:08:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Podgórzynie. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-10-25 14:10:19 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie gminy Żnin, w Sołectwach Dobrylewo i Wilczkowo. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:14:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-10-25 14:18:38 Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-10-25 14:56:50 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminie Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 10:25:34 Wniosek Burmistrza Żnina o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn. Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie dkomumentu pn.: Roczny Program Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-10-25 10:28:18 Wniosek formalny radnego Ostrowskiego o zdjęcie z porządku obrad pkt 15. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:52:38 Wniosek dotyczący zmian w § 23 ust. 4 i ust. 5 projektu statutu gminy Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:53:48 Wniosek dotyczący wykreślenia ust. 4 w § 49 w projekcie statutu gminy Żnin XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 10:13:37 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 10:52:54 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis i de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żnin. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 11:59:23 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-06 13:16:43 Podjęcie uchwały w sprawie określenia na 2020 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-12-06 14:00:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-06 14:08:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-12-06 14:11:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Redczycach. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-12-06 14:15:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Bożejewiczkach. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-06 14:25:36 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-06 14:30:26 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-12-06 14:53:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-06 10:04:24 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 16 pn. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 10:12:06 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 11 pn. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 11:55:33 Wniosek formalny dotyczący obniżenia kwoty podatku rolnego proponowanej przez Burmistrza Żnina z kwoty 57 zł za 1 dt na kwotę 54 zł za 1 dt. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-12-06 12:33:03 Wniosek formalny dotyczący utrzymania kwoty podatku od nieruchomości na poziomie roku 2019, powiększonej o stopień inflacji 2,5%. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-12-06 13:19:37 Wniosek formalny dotyczący utrzymania kwoty podatku od środków transportowych na poziomie roku 2019, powiększonej o stopień inflacji 2,5%. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-12-06 14:06:43 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:27:54 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:36:59 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/598/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023". XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:40:12 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-12-27 10:42:34 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-12-27 10:45:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-12-27 10:54:20 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2019 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:57:01 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:00:43 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żnin do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:03:29 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żninie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:06:09 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Żnin oraz maksymalnej stawki za wyżywienie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-27 11:09:05 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żninie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:12:52 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad używania herbu, sztandaru, flagi oraz insygniów władzy i symboli Gminy Żnin. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:17:11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żnin w roku szkolnym 2019/2020. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 14:51:41 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-27 15:04:12 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-27 15:10:00 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 15:13:05 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2020 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 14:41:01 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-27 15:01:43 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-27 10:19:36 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego przywrócenia realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie chodnika po północnej stronie ul. Aliantów w Żninie, znajdującym się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:25:38 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka w sprawie zmiany porządku obrad: PKT 16 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok umieścić jako PKT 5 w porządku obrad. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 14:38:43 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka dotyczący zdjęcia środków na realizację papierowej wersji miesięcznika „Żniniok”. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 15:16:35 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego przywrócenia realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie chodnika po północnej stronie ul. Aliantów w Żninie, znajdującym się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:05:34 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:27:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:32:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Żninie użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Żninie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-01-24 09:36:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Towarowej. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:38:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-01-24 09:40:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Brzyskorzystwi. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-01-24 09:42:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:44:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:46:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Potockiego. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:49:45 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kierzkowo. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:52:41 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 32 położonej w miejscowości Dochanowo. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:57:00 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 10:23:51 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 10:42:13 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 10:44:41 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 10:47:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin". XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 10:52:26 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu nr 6 w Żninie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 11:05:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Żninie do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 08:56:41 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia pkt 5 porządku obrad pn. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie poprzez likwidację podporządkowanej jej szkoły filialnej w Cerekwicy. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 08:59:45 Wniosek radnego Kaźmierczaka o udzielenie głosu Pani Dyrektor SP w Słębowie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-01-24 09:02:58 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia pkt 8 porządku obrad pn. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Sobiejuchach. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:04:07 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia pkt 9 porządku obrad pn. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Dobrylewie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-02-28 10:16:54 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-02-28 10:54:39 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-02-28 11:00:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-02-28 11:02:58 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie Gminy Żnin. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-02-28 11:35:57 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2019 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-02-28 12:05:46 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Żnin. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-02-28 12:57:27 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Żłobka Gminnego. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-02-28 10:53:21 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-04-30 12:15:52 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:39:32 Podjęcie uchwały w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2020 roku". XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:42:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:44:54 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żnin oraz nadania mu statut. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:46:39 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:52:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Kierzkowie i Wójcinie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:54:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położone w Żninie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 13:01:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-04-30 13:04:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Podgórzynie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-04-30 13:48:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-04-30 13:54:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-04-30 15:21:08 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-04-30 15:25:26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu, zakresu i szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Żnin. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:10:24 Wniosek Burmistrza Żnina o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:34:48 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 10:47:21 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 12:35:08 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-05-29 10:41:29 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 10 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żninie. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 10:45:00 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 13 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Podmurnej. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 10:31:20 Wniosek radnego Piotra Ostrowskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 09:03:16 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 10:34:53 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-06-29 10:37:14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-06-29 10:46:42 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 12:47:47 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-06-29 12:50:19 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2019 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-08-03 09:45:21 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-08-03 09:47:34 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opieki nad grobami, kwaterami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy Żnin. XXII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2020-09-25 14:19:14 Wybór radnego Dariusza Kaźmierczaka do pracy w Komisji skrutacyjnej, celem przeprowadzenia procedury odwołania Przewodniczącego Rady. XXIV Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2020-09-25 14:21:37 Wybór radnej Haliny Krygier do pracy w Komisji skrutacyjnej, celem przeprowadzenia procedury odwołania Przewodniczącego Rady. XXIV Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2020-09-25 14:22:12 Wybór radnego Grzegorza Wesołka do pracy w Komisji skrutacyjnej, celem przeprowadzenia procedury odwołania Przewodniczącego Rady. XXIV Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2020-09-25 10:33:41 Wniosek radnych, którzy wnioskowali o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zawarcia kolejnej umowy użyczenia budynku gminnego, położonego przy ul. Klemensa Janickiego 33 w Żninie, pomiędzy Gminą Żnin, a Stowarzyszeniem „MY” Ruch Społeczny w Żninie na okres kolejnych 5 lat. XXIV Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 11:12:45 Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 11:13:49 Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 11:14:40 Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 11:15:32 Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 12:53:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-10-23 13:01:21 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-10-23 11:45:37 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 13:00:00 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-10-23 10:06:31 Wniosek Burmistrza Żnina o zdjęcie z porządku obrad pkt 30 tj. projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów rad osiedli w osiedlach nr 2, 3 ,4 i 5 w mieście Żnin jako jednostkach pomocniczych Gminy Żnin. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 11:06:12 Wniosek radnego Idziego Mądrego o zdjęcie pkt 8 tj. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Wawrzynki i Januszkowo. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 11:09:13 Wniosek radnego Idziego Mądrego o zdjęcie pkt 15 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sobiejuchach. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 11:10:17 Wniosek radnego Idziego Mądrego o zdjęcie pkt 17 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Brzegowej. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 12:46:49 Wniosek formalny radnego Grzegorza Wesołka o zamknięcie dyskusji w pkt 5 porządku obrad. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-12-09 15:09:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Żnin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XXVII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-12-09 15:15:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-12-09 15:16:56 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. XXVII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-12-09 15:23:42 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XXVII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-12-09 15:21:37 Autopoprawka Burmistrza Żnina dotycząca zmiany tytułu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Żnin. Proponowana zmiana brzmi następująco: w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XXVII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-12-29 09:30:24 Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Żninie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 09:31:20 Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Żninie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 10:58:36 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-12-29 11:03:21 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-12-29 11:22:05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2020 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-12-29 16:48:25 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-12-29 16:57:27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-12-29 17:12:44 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:16:09 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/152/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żnin. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:21:46 Podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:26:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej przy ul. Podmurnej w Żninie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:28:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na części nieruchomości położonej w Żninie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:31:03 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych "PUK" spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie zadań własnych Gminy Żnin. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:33:14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:35:21 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2021 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 11:19:59 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2020 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-12-29 16:39:11 Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 09:19:29 Wniosek radnego Dariusza Kaźmierczaka o zdjęcie z porządku obrad pkt 10 tj. projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-12-29 09:28:53 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 14 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Jaroszewie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 13:58:30 Wniosek radnego Andrzeja Kurka w sprawie zabezpieczenia w projekcie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok kwoty 75 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji niezbędnej dla funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, w związku z trwającą pandemią koronawirusa. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 16:54:16 Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-01-29 10:36:36 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 10:48:23 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021rok XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-01-29 10:55:10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-01-29 12:31:03 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-01-29 12:45:44 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis i de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żnin XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 12:49:18 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin –etap I XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 12:52:04 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 12:54:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaroszewie XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-01-29 13:02:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Cerekwicy XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-01-29 13:04:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Żninie XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 13:08:54 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu, harmonogramu opracowania i konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 13:12:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żnin na lata 2021-2024 XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 13:17:31 Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 13:35:19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usługi transportu door-to-door na terenie Gminy Żnin XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 14:13:56 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Żnin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 14:37:48 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Mirosławowi Binkowskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 14:43:05 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Czesławowi Łukomskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 14:55:07 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Jackowi Pietraszko tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 15:02:36 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Zwierzykowskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 15:57:42 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-01-29 10:46:23 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 10:51:47 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 10:10:51 Wniosek Burmistrza Żnina dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 13 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie. XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 10:34:32 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka dotyczący zmiany porządku obrad tj. umieszczenie pkt 23 - Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej jako pkt 4 porządku obrad. XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 11:40:47 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 10:39:30 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka dotyczący zdjęcia pkt 5 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 10:42:24 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka dotyczący zdjęcia pkt 6 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 3 "Żnin-Południowy Zachód" w Żninie. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 10:44:05 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka dotyczący zdjęcia pkt 7 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 4 "Krzyckówko" w Żninie. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 10:45:11 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka dotyczący zdjęcia pkt 8 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 5 "Żnin - Stare Miasto" w Żninie. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 11:26:29 Wniosek formalny Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żninie dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 12 tj. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 11:37:06 Wniosek formalny radnego Piotra Ostrowskiego dotyczący przesunięcia pkt 28 na pkt 4 porządku obrad dotyczący Sprawozdania Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-04-27 10:47:39 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-04-27 11:03:02 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-04-27 11:29:22 Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru tych ofert. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-04-27 11:40:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-04-27 11:45:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Cerekwicy. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-04-27 12:06:00 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-04-27 12:16:49 Podjęcie uchwały w sprawie braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-04-27 10:22:06 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 14 tj. projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-04-27 10:26:35 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 5 tj. projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-04-27 10:29:55 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 6 tj. projektu uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-04-27 10:31:28 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 7 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WiK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-04-27 10:32:48 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 16 tj. projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-04-27 10:39:12 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 10 tj. projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-04-27 10:41:19 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 11 tj. projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 3 "Żnin-Południowy Zachód" w Żninie. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-04-27 10:42:23 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 12 tj. projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 4 "Krzyckówko" w Żninie. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-04-27 10:43:49 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 13 tj. projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 5 "Żnin - Stare Miasto" w Żninie. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-04-27 10:44:48 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 15 tj. projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie gminy Żnin, w Sołectwie Kaczkowo i Sołectwie Kaczkówko. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-04-27 11:00:14 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-05-17 14:40:35 Kto jest za wyborem do składu Komisji Skrutacyjnej radnego Leszka Kowalskiego? XXXII sesja nadzwyczajna za
2021-05-17 14:42:39 Kto jest za wyborem do składu Komisji Skrutacyjnej radnego Grzegorza Wesołka? XXXII sesja nadzwyczajna za
2021-05-17 14:43:17 Kto jest za wyborem do składu Komisji Skrutacyjnej radnej Haliny Krygier? XXXII sesja nadzwyczajna za
2021-05-17 15:33:00 Kto jest za zamknięciem listy dotyczącej zgłaszanych kandydatów? XXXII sesja nadzwyczajna za
2021-05-26 09:26:53 Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolię Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF). XXXIII sesja nadzywczajna za
2021-05-26 09:32:41 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna sprawa na lata 2021-2027. XXXIII sesja nadzywczajna za
2021-05-26 09:43:37 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZ - Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. XXXIII sesja nadzywczajna za
2021-05-26 09:45:31 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. XXXIII sesja nadzywczajna za
2021-06-09 09:39:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 10:07:00 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:17:01 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:20:51 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:22:47 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:31:36 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:33:26 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Żninie. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:36:04 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:38:10 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żninie. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym wstrzymał się
2021-06-09 12:40:01 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:41:59 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Żninie. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:44:27 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:46:41 Kto jest za wyborem radnego Roberta Szafrańskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:49:13 Kto jest za wyborem radnej Marii Błońskiej na Przewodniczącą Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 13:00:24 Kto jest za wyborem radnej Haliny Krygier na Przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Żninie? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 13:02:21 Kto jest za wyborem radnego Piotra Ostrowskiego na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żninie? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 13:04:45 Kto jest za wyborem radnej Olgi Berdysz na Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 13:06:44 Kto jest za wyborem radnego Jerzego Krynickiego na Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Żninie? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 13:09:41 Kto jest za wyborem radnej Aleksandry Nowakowskiej na Przewodniczącą Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 10:12:55 Kto jest za wyborem do składu Komisji Skrutacyjnej radnego Piotra Ostrowskiego. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 10:13:35 Kto jest za wyborem do składu Komisji Skrutacyjnej radnej Haliny Krygier. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 10:14:12 Kto jest za wyborem do składu Komisji Skrutacyjnej radnego Leszka Kowalskiego. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 10:46:51 Kto jest za zamknięciem listy kandydatów? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 11:49:31 Kto jest za zamknięciem listy kandydatów? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-16 09:38:30 Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Żninie XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 09:39:20 Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Żninie XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 09:40:06 Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Żninie XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 09:40:48 Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Żninie XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 10:05:21 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 10:40:42 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-16 10:42:50 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-16 10:44:10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomocy finansowej z Gminy Żnin na 2021 rok XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-16 10:45:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WiK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-16 10:47:16 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów rad osiedli w osiedlach nr 2, 3, 4 i 5 w mieście Żnin jako w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 10:49:07 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 10:50:22 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 11:21:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-16 11:25:19 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Kaczkowo, Kaczkówko, Sulinowo, Sulinowo-Bekanówka, dotyczących nadania nowych statutów tym jednostkom pomocniczym Gminy Żnin i treści tych statutów XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 11:28:19 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 26/2021 z dnia 9 marca 2021 r XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-06-16 11:30:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 11:31:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Rolnej 38 w Bożejewiczkach XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 11:48:43 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu, harmonogramu opracowania i konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 11:51:56 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żnin w roku szkolnym 2021/2022 XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 10:09:08 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 09:26:08 Wniosek radnej Elżbiety Gogoli w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-16 09:34:36 Wniosek radnej Elżbiety Gogoli dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych. XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-30 09:08:00 Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Żninie. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-30 09:15:35 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żninie. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-30 09:40:10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zawarcia umowy użyczenia budynku gminnego, położonego przy ul. Klemensa Janickiego 33 w Żninie, pomiędzy Gminą Żnin, a Stowarzyszeniem „MY” Ruch Społeczny w Żninie na okres kolejnych 5 lat. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-30 09:43:29 Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu o ustanowienie dnia 27 grudnia świętem państwowym. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-30 09:52:52 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-30 14:35:14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-30 14:36:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-30 14:58:46 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-30 15:02:08 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2020 rok. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-30 15:51:25 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-30 09:49:43 Autopoprawki Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-06-30 14:33:10 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-07-26 11:32:20 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek opłat. XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-07-26 11:44:54 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żnin. XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-07-26 autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odproeadzania ścieków na terenie Gminy Żnin - § 36 ust. 2 XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2021-07-26 autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odproeadzania ścieków na terenie Gminy Żnin - § 36 ust. 3 XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2021-08-25 09:05:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-08-25 10:19:42 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-08-25 10:17:54 Wniosek formalny radnego Leszka Kowalskiego o zarządzenie przerwy. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-09-22 09:28:25 Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Żninie. XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:30:46 Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Żninie XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:32:28 Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Żninie XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:35:03 Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Żninie XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:36:00 Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Żninie XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:38:48 Podjęcie uchwały w sprawie braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:44:55 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Żnina XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:49:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-09-22 10:18:27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Żnin XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-09-22 10:22:09 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2021 rok XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:24:09 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie Gminy Żnin XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:26:30 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Centrum” XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:28:00 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żnin Zachód XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:29:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Murczynie XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:31:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Podgórzynie XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:32:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Bożejewiczkach. XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:34:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Gnieźnieńskiej XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:36:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oraz zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:04:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Żninie i Bożejewiczkach XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-09-22 11:05:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Szpitalnej i Gnieźnieńskiej XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:06:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Żninie przy ul. 700-lecia XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:08:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Ogrodowej XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:09:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żninie w rejonie ul. Towarowej i Ułańskiej XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:10:53 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żnin XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:21:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:23:15 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:48:00 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-09-22 10:16:32 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Żnin XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-09-22 09:18:48 Wniosek Burmistrza Żnina dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 27 tj. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Żnin XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:26:22 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 16 tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej. XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:02:42 Wniosek formalny radnego Idziego Mądrego o wykreślenie § 3 i § 4 projektu uchwały. XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-10-11 09:18:12 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XLIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-10-11 09:20:44 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XLIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-11-10 09:15:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina XLVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-11-10 09:29:10 Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego na członka Komisji Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Żninie XLVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-11-10 09:25:41 Wniosek formalny Radnego Grzegorza Koziełka o przerwę w obradach XLVI do wtorku do godziny 12:30 XLVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-12-08 09:20:54 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. L sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-08 09:40:03 Podjęcie uchwały w sprawie określenia na 2022 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. L sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-12-08 09:45:55 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2022. L sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-12-08 10:02:50 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2022 rok. L sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-12-08 10:07:27 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. L sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-12-08 10:26:02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Żnin. L sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-08 10:29:40 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie gminy Żnin, w sołectwach Kaczkowo, Kaczkówko, Sulinowo, Sulinowo Bekanówka. L sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-08 10:54:34 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. L sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-08 10:59:44 Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. L sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-08 09:16:31 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok L sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-08 10:00:16 Wniosek formalny radnego Idziego Mądrego w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2022 rok do kwoty 56,11 zł. L sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-08 10:19:37 Wniosek formalny radnego Sławomira Ryś w sprawie zwiększenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych do kwoty 20 zł i szkoleniach pożarniczych do kwoty 10 zł. L sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-07-26 Wniosek formalny radnego Kazimierza Jańczaka dotyczący zmiany zapisu w § 1. ust. 1 § 2 dotyczący obniżenia stawki za odpady z kwoty 25 zł na kwotę 20 zł. XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-20 09:14:46 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024”. LI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-20 09:03:34 Wniosek formalny Burmistrza Żnina o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały pn. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. LI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-20 09:20:38 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok LI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-29 09:16:38 Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Żninie LII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-29 09:17:37 Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Żninie LII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-29 09:18:48 Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Miejskiej w Żninie LII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-29 09:21:11 Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady Miejskiej w Żninie LII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-29 12:31:15 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2022 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie LII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-29 09:40:59 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. LII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-29 09:43:44 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. LII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-29 09:49:38 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2021 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. LII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-29 09:53:26 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Żnin. LII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-29 09:48:06 Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2021 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. LII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-29 09:13:06 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały pn. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych LII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-29 09:14:43 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały pn. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina LII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-29 09:27:08 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych LII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-12-29 09:30:47 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina LII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-02-16 09:07:19 Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Miejskiej w Żninie LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 09:33:39 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 09:54:59 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-02-16 10:27:28 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-02-16 10:42:32 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych przepompowni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 11:22:32 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Żnin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-02-16 11:24:37 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 11:27:50 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części miasta Żnina LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 11:29:49 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jadowniki Rycerskie LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 11:31:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza w Żninie LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-02-16 11:32:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Podgórzynie LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 11:34:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Kościuszki LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 11:36:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Mickiewicza LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 11:37:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Podgórzynie LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 11:38:42 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Cerekwicy LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-02-16 10:25:43 Wniosek formalny radnego Grzegorza Koziełka o zamknięcie dyskusji. LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-02-16 11:13:07 Wniosek formalny Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie Pana Dariusza Kaźmierczaka w sprawie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Żnin w wymiarze do 10 godzin dziennie z kwoty 600,00 zł do kwoty 500,00 zł za miesiąc kalendarzowy. LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 09:09:07 Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Żninie. LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:12:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-03-23 10:14:37 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Żnin LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-03-23 10:19:33 Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia peronowi Żnińskiej Kolei Wąskotorowej nad Jeziorem Żnińskim Małym LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:22:39 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-03-23 10:24:34 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2021 rok. LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:26:39 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:27:48 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:29:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:30:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:31:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Mickiewicza LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:32:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Szpitalnej LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:34:24 Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2022 roku LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:35:31 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2022 LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:36:11 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:37:30 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:39:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-03-23 10:41:21 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Żnina LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:06:15 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-03-23 10:13:45 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Żnin LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-04-13 09:10:48 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych LV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-04-13 09:13:53 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych przepompowni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków LV sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-05-11 09:26:23 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok LVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-05-11 09:28:33 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin LVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 09:34:30 Przyjęcie protokołu z obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Żninie LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 09:38:06 Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Żninie LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 09:39:21 Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Żninie LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 10:13:02 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-07-29 10:17:06 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-07-29 11:05:54 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-07-29 12:14:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-07-29 12:37:41 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-07-29 12:53:10 Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 12:56:17 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 13:00:20 Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 13:02:56 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 13:04:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Potockiego LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 13:05:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Kierzkowie LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 13:07:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Wenecji LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-07-29 13:09:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-07-29 13:13:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Żninie przy ul. Kl. Janickiego LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-07-29 13:15:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Mickiewicza LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-07-29 13:18:01 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Sulinowo i Słabomierz LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 13:19:22 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie Gminy Żnin LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 13:22:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej nr 251 w miejscowości Żnin LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 14:03:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Żnin LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-07-29 14:05:22 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Żnin LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 14:06:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027 LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 14:09:38 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żnin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 14:10:37 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu, harmonogramu opracowania i konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 14:11:38 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 14:16:57 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-07-29 14:18:12 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-07-29 14:20:37 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żnin do roku 2024, z perspektywą do roku 2028” LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 14:24:26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żnin w roku szkolnym 2022/2023 LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 14:27:15 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie z filią w Cerekwicy poprzez likwidację filialnej Szkoły Podstawowej w Cerekwicy LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-07-29 14:28:22 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 14:32:38 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-07-29 14:33:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-07-29 09:18:00 Wniosek formalny Burmistrza Żnina o zdjęcie z porządku obrad pkt 24 tj. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzyskorzystew. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 10:11:27 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-07-29 10:15:35 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-07-29 12:49:48 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 12:59:21 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 13:02:04 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 13:06:55 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Wenecji. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 13:08:56 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 13:11:58 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Żninie przy ul. Kl. Janickiego. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 13:14:49 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Mickiewicza. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-07-29 14:01:05 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Żnin. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 14:15:58 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-07-29 14:22:07 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żnin w roku szkolnym 2022/2023. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 14:26:16 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie z filią w Cerekwicy poprzez likwidację filialnej Szkoły Podstawowej w Cerekwicy. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 14:29:35 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-07-29 09:23:43 Wniosek formalny Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Żninie Pana Idziego Mądrego o zdjęcie z porządku obrad pkt 17 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Podgórzynie LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 09:26:34 Wniosek formalny Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Żninie Pana Idziego Mądrego o zdjęcie z porządku obrad pkt 18 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części nieruchomości położonej w Żninie-Wsi LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 09:31:25 Wniosek formalny Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Żninie Pana Idziego Mądrego o zdjęcie z porządku obrad pkt 21 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Żninie przy ul. Kl. Janickiego LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 09:28:30 Wniosek formalny Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Żninie Pana Idziego Mądrego o zdjęcie z porządku obrad pkt 19 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Wenecji LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-08-23 09:33:50 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin LXIII sesja Rady Miejskej w Żninie za
2022-09-14 09:12:11 Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania LXIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-09-14 09:25:50 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Żnin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie LXIV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-09-28 09:54:26 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok LXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-09-28 10:06:33 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin LXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-09-28 10:15:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin. LXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-09-28 10:34:11 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym LXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-09-28 10:39:48 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatku energetycznego LXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-09-28 09:11:53 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok LXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-09-28 10:03:46 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin LXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-09-28 10:30:37 Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - dot. uzasadnienia LXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-09-28 10:38:47 Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatku energetycznego - dot. podstawy prawnej i uzasadnienia LXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 09:13:20 Przyjęcie protokołu z obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Żninie. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 09:13:57 Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Żninie. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 09:16:06 Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Żninie. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 09:16:56 Przyjęcie protokołu z obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Żninie. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 10:11:36 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-11-03 10:18:47 Podjęcie uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na 2023 rok”. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 10:26:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat z uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Żnin. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 10:33:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-11-03 10:37:14 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Żnin, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Żnin. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 10:40:46 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Żnin z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza". LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 10:44:34 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw: Białożewin, Bożejewice, Bożejewiczki, Brzyskorzystew, Brzyskorzystewko, Cerekwica, Chomiąża Księża, Dochanowo, Dobrylewo, Gorzyce, Jadowniki Bielskie, Jadowniki Rycerskie, Januszkowo, Jaroszewo, Kierzkowo, Murczyn, Murczynek, Nadborowo, Paryż, Podgórzyn, Podobowice, Redczyce, Rydlewo, Sarbinowo, Sielec, Skarbienice, Słabomierz, Słębowo, Sobiejuchy, Ustaszewo, Uścikowo, Wawrzynki, Wenecja, Wilczkowo, Wójcin, Żnin - Wieś, dotyczących nadania nowych statutów tym jednostkom pomocniczym Gminy Żnin i treści tych statutów. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 10:55:37 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nazwania im. Jana Pawła II skweru położonego w Żninie przy ul. 700-lecia i nazwania im. Błogosławionej Marii Karłowskiej ulicy zlokalizowanej w Żninie pomiędzy ulicami 700-lecia a ul. św. Floriana. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 11:13:37 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 11:36:22 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie (część II). LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 11:37:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Zamkniętej. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-11-03 11:38:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Dobrylewie. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 11:48:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Żninie pomiędzy ul. Aliantów i ul. 1-go Stycznia. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-11-03 11:50:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzyskorzystwi. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-11-03 11:51:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Bożejewicach. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-11-03 11:52:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sarbinowie. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 12:05:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Żninie. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-11-03 12:07:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzycach. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-11-03 12:08:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Śniadeckich. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 12:10:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonej przy ul. Potockiego w Żninie. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 12:11:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej przy ul. 700-lecia w Żninie. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-11-03 11:10:40 Wniosek formalny Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie o ujęcie w paragrafie 2 zwolnienia od opłaty parkingowej dla Zasłużonych dla Gminy Żnin oraz Honorowych Obywateli dla Gminy Żnin. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 09:32:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kaczkówku. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 09:44:43 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 09:48:47 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:00:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia na 2023 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:02:08 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2023. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:08:48 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2023 rok. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:10:46 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:11:58 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opieki nad grobami, kwaterami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy Żnin. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:13:34 Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:15:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Żnin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:18:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość położoną w Żninie przy ul. Towarowej. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:20:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Wójcinie. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-21 09:05:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok. LXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-28 09:12:07 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok. LXXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-28 09:14:27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. LXXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-28 09:25:38 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2022 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. LXXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-28 09:27:36 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych. LXXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-28 09:28:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji Żnin. LXXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-28 09:30:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Dąbrowa części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. LXXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-28 09:16:08 Głosowanie nad autopoprawką Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2022 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie LXXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-01-18 09:15:05 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-01-18 09:17:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-31 09:15:27 Głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2023 rok. LXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-31 09:16:32 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2023 rok. LXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-31 09:19:01 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. LXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-31 09:24:04 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025. LXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-31 09:32:37 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2022 rok. LXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-31 09:42:46 Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2023 roku". LXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-31 09:44:46 Podjęcie uchwały w sprawie nadania istniejącym jednostkom pomocniczym Gminy Żnin – sołectwom statutów. LXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-05-10 09:13:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Murczynie. LXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-05-10 09:15:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sobiejuchach. LXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-05-10 09:17:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzyskorzystwi. LXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-05-10 09:18:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Gorzycach. LXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-05-10 09:19:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie. LXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-05-10 09:28:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Brzyskorzystwi. LXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2023-05-10 09:32:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy Placu Działowym w Żninie. LXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2023-05-10 09:33:24 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Żnin. LXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-05-10 09:36:59 Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Żnin. LXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2023-05-10 09:38:44 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin. LXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za