Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Żninie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Idzi Mądry

Idzi Mądry

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 204, przynależność: KWW Miasto i Wieś - Dla Gminy Żnin !, klub: "Nasze Pałuki"

Status: powołany - 23.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich stała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. członek
Komisja Budżetu i Gospodarki stała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. członek
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej stała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-26 12:50:13 Uchwała w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-11-26 13:18:12 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych. II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2018-11-26 13:47:04 Uchwała w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.” II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-11-26 13:50:37 Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Żninie II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-11-26 14:08:42 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina. II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-11-26 10:12:06 Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie. II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 09:11:53 Zmiana porządku obrad III sesji dotycząca zdjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 11:25:34 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 12:02:43 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2018-12-06 12:21:58 Uchwała w sprawie określenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 12:33:03 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 12:38:26 Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 11:24:14 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 11:43:43 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka za utrzymaniem kwoty podatku rolnego na poziomie roku 2018 III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 12:20:40 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka za utrzymaniem wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku na poziomie roku 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2018-12-06 12:31:26 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka za obniżeniem wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019 o 50%. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2018-12-28 10:07:24 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 10:11:24 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 10:14:45 Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 10:18:42 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 10:25:34 Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2018 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 10:43:22 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2018 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 11:12:10 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 11:51:38 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części nieruchomości położonej w Żninie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 12:04:50 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie i Rydlewie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 12:23:03 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rydlewie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 12:30:45 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Rydlewie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:12:07 Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:14:29 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:19:20 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:28:27 Uchwała w sprawie wyznaczenia członków do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:32:55 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:35:47 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:40:16 Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:53:20 Uchwała w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z systemem napowietrzania i przepompowni ścieków. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 15:16:37 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 15:18:30 Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 15:47:49 Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 15:52:50 Uchwała w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Żnina. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2018-12-28 15:54:35 Uchwała w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 15:57:38 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2019 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 15:59:41 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 10:59:25 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 11:13:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Podgórzynie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 11:22:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-02-08 11:39:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 11:42:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość położoną w Wenecji. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 11:44:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Podgórzynie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 11:47:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Żninie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:25:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia na nieruchomości położone w Sarbinowie i Kierzkowie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:28:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomość położoną w Jadownikach Rycerskich. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:32:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość położoną w Sarbinowie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:34:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Potockiego. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:59:03 Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 13:05:37 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 13:21:57 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy Żnin. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 13:31:56 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Żnin”. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 10:29:38 Zmiana porządku obrad, polegająca na zdjęciu pkt 17, tj. projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-03-11 15:38:06 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności Gminy Żnin na lata 2019-2034” w ramach programu priorytetowego Ochrona atmosfery GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. VI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:50:40 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Żninie VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:51:13 Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Żninie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:15:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Przemysłowej. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:16:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości położone w Brzyskorzystwi. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:23:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Podgórzynie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-04-12 15:25:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Śniadeckich 26 w Żninie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:27:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Żninie przy ul. 700-lecia. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:28:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej w Żninie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:29:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Jadownikach Rycerskich. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:30:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w budynku na nieruchomości przy ul. Potockiego w Żninie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:33:50 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Cukrownia". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:55:29 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Wawrzynki i Januszkowo. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-04-12 15:58:59 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Centrum". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:01:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Żnin. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:03:19 Podjęcie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2019 roku". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:26:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:31:59 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci obwodów prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:33:29 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:37:18 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin miejsca realizacji obowiązku szkolnego. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:39:00 Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:41:51 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadanie statutu nowopowstałemu osiedlu i treści tego statutu. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:43:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2018 rok. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:49:20 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:53:25 Podjęcie uchwały w sprawie nadania księdzu kanonikowi Stanisławowi Talaczyńskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 17:01:08 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Eligiuszowi Kwiatkowskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:48:19 Wniosek formalny o wprowadzenie punktu dotyczącego informacji na temat wypowiedzenia umowy na użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Żnin położonych w Gorzycach Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Nasza Szkoła w Gorzycach. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:22:40 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:49:46 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:53:45 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:58:51 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:00:39 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:07:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 11:29:13 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Żnina. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:20:46 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad apelu Rady Miejskiej w Żninie w sprawie przyspieszenia i zakończenia inwestycji na ul . Dworcowej w Żninie. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 12:04:24 Apel Rady Miejskiej w Żninie w sprawie przyspieszenia i zakończenia inwestycji na ul . Dworcowej w Żninie. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-14 10:19:09 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-14 16:10:41 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania. IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-14 17:23:50 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-14 08:44:15 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-06-28 10:24:23 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 11:45:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-06-28 12:42:50 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:23:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:25:58 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:47:10 Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:49:48 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:52:13 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 6 w Żninie. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:55:03 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:56:56 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 7 w Żninie. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:59:16 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:07:43 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:10:26 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:15:24 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadania jej statutu. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-06-28 14:18:36 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:22:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia położonego w Gorzycach. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:24:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Świerkowej. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:26:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sosnowej. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:27:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sosnowej. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:31:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Śniadeckich w Żninie. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:33:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:36:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Mickiewicza. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:38:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Aliantów. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:40:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzyskorzystwi. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:44:50 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:47:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Brzyskorzystewku. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:53:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Żnin położonej w Żninie. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 15:04:36 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników do sądów powszechnych. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 10:18:48 Wniosek formalny radnego Idziego Mądrego dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 37 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Podgórzynie. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 10:14:59 Przyjęcie protokołu z obrad X sesji. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 10:16:12 Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 10:12:44 Wniosek formalny radnego Piotra Ostrowskiego pn. Dyskusja na temat sytuacji w Żłobku Gminnym i podjęcie apelu. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-27 13:46:30 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. XIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 10:30:20 Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Żninie XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 10:31:07 Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Żninie XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:24:35 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:27:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2019 rok. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:29:54 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:32:37 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:35:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Jadownikach Bielskich. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:38:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żninie. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:41:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:56:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:59:22 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żninie. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:02:59 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:05:35 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Latkowo-Wrzosy na terenie gminy Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:08:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Podgórzynie. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:10:19 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie gminy Żnin, w Sołectwach Dobrylewo i Wilczkowo. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:14:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:18:38 Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 10:25:34 Wniosek Burmistrza Żnina o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn. Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie dkomumentu pn.: Roczny Program Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 10:28:18 Wniosek formalny radnego Ostrowskiego o zdjęcie z porządku obrad pkt 15. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-06 10:13:37 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 10:52:54 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis i de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żnin. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 11:59:23 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 13:16:43 Podjęcie uchwały w sprawie określenia na 2020 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 14:00:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 10:04:24 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 16 pn. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 10:12:06 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 11 pn. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 11:55:33 Wniosek formalny dotyczący obniżenia kwoty podatku rolnego proponowanej przez Burmistrza Żnina z kwoty 57 zł za 1 dt na kwotę 54 zł za 1 dt. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 12:33:03 Wniosek formalny dotyczący utrzymania kwoty podatku od nieruchomości na poziomie roku 2019, powiększonej o stopień inflacji 2,5%. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 13:19:37 Wniosek formalny dotyczący utrzymania kwoty podatku od środków transportowych na poziomie roku 2019, powiększonej o stopień inflacji 2,5%. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:27:54 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:36:59 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/598/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023". XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:40:12 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:42:34 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:45:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:54:20 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2019 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:57:01 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:00:43 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żnin do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:03:29 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żninie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:06:09 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Żnin oraz maksymalnej stawki za wyżywienie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:09:05 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żninie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:12:52 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad używania herbu, sztandaru, flagi oraz insygniów władzy i symboli Gminy Żnin. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:17:11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żnin w roku szkolnym 2019/2020. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 14:51:41 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 15:04:12 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 15:10:00 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 15:13:05 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2020 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 14:41:01 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 15:01:43 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:19:36 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego przywrócenia realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie chodnika po północnej stronie ul. Aliantów w Żninie, znajdującym się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:25:38 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka w sprawie zmiany porządku obrad: PKT 16 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok umieścić jako PKT 5 w porządku obrad. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-27 14:38:43 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka dotyczący zdjęcia środków na realizację papierowej wersji miesięcznika „Żniniok”. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-27 15:16:35 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego przywrócenia realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie chodnika po północnej stronie ul. Aliantów w Żninie, znajdującym się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:05:34 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:27:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:32:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Żninie użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Żninie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-01-24 09:36:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Towarowej. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:38:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-01-24 09:40:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Brzyskorzystwi. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:42:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:44:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:46:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Potockiego. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:49:45 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kierzkowo. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:52:41 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 32 położonej w miejscowości Dochanowo. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:57:00 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 08:56:41 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia pkt 5 porządku obrad pn. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie poprzez likwidację podporządkowanej jej szkoły filialnej w Cerekwicy. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 08:59:45 Wniosek radnego Kaźmierczaka o udzielenie głosu Pani Dyrektor SP w Słębowie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-01-24 09:02:58 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia pkt 8 porządku obrad pn. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Sobiejuchach. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:04:07 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia pkt 9 porządku obrad pn. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Dobrylewie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:15:52 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:39:32 Podjęcie uchwały w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2020 roku". XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:42:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:44:54 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żnin oraz nadania mu statut. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:46:39 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:52:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Kierzkowie i Wójcinie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:54:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położone w Żninie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 13:01:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 13:04:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Podgórzynie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 13:48:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-04-30 13:54:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-04-30 15:21:08 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:10:24 Wniosek Burmistrza Żnina o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:34:48 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 12:35:08 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:18:32 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:26:48 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:29:16 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia położonego w Gorzycach. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:32:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Podobowicach. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-05-29 13:35:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość położoną w Żninie. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:37:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:41:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej przy ul. Tysiąclecia w Żninie. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:45:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaroszewie. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:24:11 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 10:41:29 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 10 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żninie. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 10:45:00 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 13 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Podmurnej. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 10:31:20 Wniosek radnego Piotra Ostrowskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-06-29 09:03:16 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 10:34:53 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 10:37:14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 10:46:42 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 12:47:47 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 12:50:19 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2019 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 14:47:31 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-09-25 14:19:14 Wybór radnego Dariusza Kaźmierczaka do pracy w Komisji skrutacyjnej, celem przeprowadzenia procedury odwołania Przewodniczącego Rady. XXIV Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2020-09-25 14:21:37 Wybór radnej Haliny Krygier do pracy w Komisji skrutacyjnej, celem przeprowadzenia procedury odwołania Przewodniczącego Rady. XXIV Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2020-09-25 14:22:12 Wybór radnego Grzegorza Wesołka do pracy w Komisji skrutacyjnej, celem przeprowadzenia procedury odwołania Przewodniczącego Rady. XXIV Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2020-09-25 10:33:41 Wniosek radnych, którzy wnioskowali o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zawarcia kolejnej umowy użyczenia budynku gminnego, położonego przy ul. Klemensa Janickiego 33 w Żninie, pomiędzy Gminą Żnin, a Stowarzyszeniem „MY” Ruch Społeczny w Żninie na okres kolejnych 5 lat. XXIV Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2020-10-23 11:12:45 Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 11:13:49 Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 11:14:40 Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 11:15:32 Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 11:45:37 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 10:06:31 Wniosek Burmistrza Żnina o zdjęcie z porządku obrad pkt 30 tj. projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów rad osiedli w osiedlach nr 2, 3 ,4 i 5 w mieście Żnin jako jednostkach pomocniczych Gminy Żnin. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 11:06:12 Wniosek radnego Idziego Mądrego o zdjęcie pkt 8 tj. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Wawrzynki i Januszkowo. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 11:09:13 Wniosek radnego Idziego Mądrego o zdjęcie pkt 15 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sobiejuchach. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-10-23 11:10:17 Wniosek radnego Idziego Mądrego o zdjęcie pkt 17 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Brzegowej. XXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-11-27 11:39:45 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2021 rok. XXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-11-27 11:43:05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia na 2021 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. XXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-11-27 11:45:21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2021. XXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-11-27 11:49:56 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Jadownikach Bielskich. XXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-11-27 12:08:26 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin. XXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-11-27 12:20:52 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-11-27 12:24:35 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Żnin na lata 2019-2034". XXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-11-27 12:29:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2021. XXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-11-27 12:32:54 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin. XXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-11-27 10:31:52 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-09 15:15:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-09 15:16:56 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. XXVII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-09 15:23:42 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XXVII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-09 15:21:37 Autopoprawka Burmistrza Żnina dotycząca zmiany tytułu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Żnin. Proponowana zmiana brzmi następująco: w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XXVII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 09:30:24 Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Żninie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 09:31:20 Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Żninie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 10:58:36 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 11:03:21 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 11:22:05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2020 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 16:48:25 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 16:57:27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:12:44 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:16:09 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/152/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żnin. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:21:46 Podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:26:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej przy ul. Podmurnej w Żninie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:28:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na części nieruchomości położonej w Żninie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:31:03 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych "PUK" spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie zadań własnych Gminy Żnin. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:33:14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 17:35:21 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2021 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 11:19:59 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2020 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 16:39:11 Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 09:19:29 Wniosek radnego Dariusza Kaźmierczaka o zdjęcie z porządku obrad pkt 10 tj. projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-12-29 09:28:53 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 14 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Jaroszewie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 13:58:30 Wniosek radnego Andrzeja Kurka w sprawie zabezpieczenia w projekcie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok kwoty 75 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji niezbędnej dla funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, w związku z trwającą pandemią koronawirusa. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-12-29 16:54:16 Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 10:48:23 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021rok XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 10:55:10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 12:31:03 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-01-29 12:45:44 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis i de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żnin XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 12:49:18 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin –etap I XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 12:52:04 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 12:54:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaroszewie XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 13:02:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Cerekwicy XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-01-29 13:04:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Żninie XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 13:12:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żnin na lata 2021-2024 XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 13:17:31 Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 13:35:19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usługi transportu door-to-door na terenie Gminy Żnin XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 14:13:56 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Żnin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 14:37:48 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Mirosławowi Binkowskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 14:43:05 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Czesławowi Łukomskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 14:55:07 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Jackowi Pietraszko tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 15:02:36 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Zwierzykowskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 15:57:42 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 10:46:23 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-01-29 10:51:47 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 11:40:47 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 12:24:16 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 14:20:23 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Żninie. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 14:22:19 Podjęcie uchwały przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Żnin. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 14:25:00 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Ostrów”. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 14:27:16 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Sulinowo i Słabomierz. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 15:37:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2021 rok. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 16:22:11 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina i uznanie skargi jako zasadnej XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-03-26 10:39:30 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka dotyczący zdjęcia pkt 5 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 10:42:24 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka dotyczący zdjęcia pkt 6 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 3 "Żnin-Południowy Zachód" w Żninie. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 10:44:05 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka dotyczący zdjęcia pkt 7 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 4 "Krzyckówko" w Żninie. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 10:45:11 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka dotyczący zdjęcia pkt 8 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 5 "Żnin - Stare Miasto" w Żninie. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 11:26:29 Wniosek formalny Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żninie dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 12 tj. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych. XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-03-26 11:37:06 Wniosek formalny radnego Piotra Ostrowskiego dotyczący przesunięcia pkt 28 na pkt 4 porządku obrad dotyczący Sprawozdania Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-03-26 15:31:48 Wniosek formalny radnego Idziego Mądrego w sprawie zmiany zapisu § 1. o następującej treści: Udzielić z budżetu Gminy Żnin na 2021 rok pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341C Biskupin-Wenecja w miejscowości Wenecja" w kwocie 222 500,00 zł, nie więcej niż 50% wartości poprzetargowej (słownie: dwieście dwadzieściadwatysiące pięćsetzłotych 00/100). XXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-05-17 14:40:35 Kto jest za wyborem do składu Komisji Skrutacyjnej radnego Leszka Kowalskiego? XXXII sesja nadzwyczajna za
2021-05-17 14:42:39 Kto jest za wyborem do składu Komisji Skrutacyjnej radnego Grzegorza Wesołka? XXXII sesja nadzwyczajna za
2021-05-17 14:43:17 Kto jest za wyborem do składu Komisji Skrutacyjnej radnej Haliny Krygier? XXXII sesja nadzwyczajna za
2021-05-17 15:33:00 Kto jest za zamknięciem listy dotyczącej zgłaszanych kandydatów? XXXII sesja nadzwyczajna za
2021-05-26 09:26:53 Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolię Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF). XXXIII sesja nadzywczajna za
2021-05-26 09:32:41 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna sprawa na lata 2021-2027. XXXIII sesja nadzywczajna za
2021-05-26 09:43:37 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZ - Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. XXXIII sesja nadzywczajna za
2021-05-26 09:45:31 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. XXXIII sesja nadzywczajna za
2021-06-09 09:39:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 10:07:00 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:17:01 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:20:51 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:22:47 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:33:26 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Żninie. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:36:04 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:38:10 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żninie. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:40:01 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:41:59 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Żninie. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:44:27 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:46:41 Kto jest za wyborem radnego Roberta Szafrańskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 12:49:13 Kto jest za wyborem radnej Marii Błońskiej na Przewodniczącą Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 13:00:24 Kto jest za wyborem radnej Haliny Krygier na Przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Żninie? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 13:02:21 Kto jest za wyborem radnego Piotra Ostrowskiego na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żninie? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 13:04:45 Kto jest za wyborem radnej Olgi Berdysz na Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 13:06:44 Kto jest za wyborem radnego Jerzego Krynickiego na Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Żninie? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 13:09:41 Kto jest za wyborem radnej Aleksandry Nowakowskiej na Przewodniczącą Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 10:12:55 Kto jest za wyborem do składu Komisji Skrutacyjnej radnego Piotra Ostrowskiego. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 10:13:35 Kto jest za wyborem do składu Komisji Skrutacyjnej radnej Haliny Krygier. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 10:14:12 Kto jest za wyborem do składu Komisji Skrutacyjnej radnego Leszka Kowalskiego. XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 10:46:51 Kto jest za zamknięciem listy kandydatów? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-09 11:49:31 Kto jest za zamknięciem listy kandydatów? XXXIV sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2021-06-16 09:39:20 Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Żninie XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 09:40:06 Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Żninie XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 09:40:48 Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Żninie XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 10:05:21 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 10:40:42 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-16 10:42:50 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-16 10:44:10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomocy finansowej z Gminy Żnin na 2021 rok XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-16 10:45:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WiK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-16 10:47:16 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów rad osiedli w osiedlach nr 2, 3, 4 i 5 w mieście Żnin jako w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 10:49:07 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 10:50:22 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 11:21:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-16 11:25:19 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Kaczkowo, Kaczkówko, Sulinowo, Sulinowo-Bekanówka, dotyczących nadania nowych statutów tym jednostkom pomocniczym Gminy Żnin i treści tych statutów XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 11:28:19 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 26/2021 z dnia 9 marca 2021 r XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 11:30:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 11:31:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Rolnej 38 w Bożejewiczkach XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 11:48:43 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu, harmonogramu opracowania i konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 11:51:56 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żnin w roku szkolnym 2021/2022 XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 10:09:08 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-16 09:26:08 Wniosek radnej Elżbiety Gogoli w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-16 09:34:36 Wniosek radnej Elżbiety Gogoli dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych. XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-30 09:08:00 Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Żninie. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-30 09:15:35 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żninie. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-30 09:40:10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zawarcia umowy użyczenia budynku gminnego, położonego przy ul. Klemensa Janickiego 33 w Żninie, pomiędzy Gminą Żnin, a Stowarzyszeniem „MY” Ruch Społeczny w Żninie na okres kolejnych 5 lat. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-30 09:43:29 Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu o ustanowienie dnia 27 grudnia świętem państwowym. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-30 09:52:52 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-30 14:35:14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-30 14:36:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-06-30 14:58:46 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-30 15:02:08 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2020 rok. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-30 15:51:25 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-06-30 09:49:43 Autopoprawki Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-06-30 14:33:10 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-07-26 autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odproeadzania ścieków na terenie Gminy Żnin - § 36 ust. 2 XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie
2021-07-26 autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odproeadzania ścieków na terenie Gminy Żnin - § 36 ust. 3 XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie
2021-09-22 09:28:25 Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Żninie. XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:30:46 Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Żninie XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:32:28 Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Żninie XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:35:03 Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Żninie XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:36:00 Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Żninie XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:38:48 Podjęcie uchwały w sprawie braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:44:55 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Żnina XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:49:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:18:27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Żnin XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:22:09 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2021 rok XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:24:09 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie Gminy Żnin XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:26:30 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Centrum” XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:28:00 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żnin Zachód XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:29:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Murczynie XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:31:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Podgórzynie XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:32:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Bożejewiczkach. XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:34:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Gnieźnieńskiej XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:36:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oraz zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:04:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Żninie i Bożejewiczkach XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:05:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Szpitalnej i Gnieźnieńskiej XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:06:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Żninie przy ul. 700-lecia XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:08:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Ogrodowej XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:09:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żninie w rejonie ul. Towarowej i Ułańskiej XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:10:53 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żnin XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:21:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:23:15 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:48:00 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 10:16:32 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Żnin XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 09:18:48 Wniosek Burmistrza Żnina dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 27 tj. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Żnin XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-09-22 09:26:22 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 16 tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej. XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-09-22 11:02:42 Wniosek formalny radnego Idziego Mądrego o wykreślenie § 3 i § 4 projektu uchwały. XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-10-11 09:18:12 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. XLIV sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-10-11 09:20:44 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XLIV sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-11-10 09:15:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina XLVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-11-10 09:29:10 Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego na członka Komisji Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Żninie XLVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-11-10 09:25:41 Wniosek formalny Radnego Grzegorza Koziełka o przerwę w obradach XLVI do wtorku do godziny 12:30 XLVI sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-12-08 09:20:54 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok. L sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-08 09:40:03 Podjęcie uchwały w sprawie określenia na 2022 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. L sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-12-08 09:45:55 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2022. L sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-12-08 10:02:50 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2022 rok. L sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-12-08 10:07:27 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. L sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2021-12-08 10:26:02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Żnin. L sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-12-08 10:29:40 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie gminy Żnin, w sołectwach Kaczkowo, Kaczkówko, Sulinowo, Sulinowo Bekanówka. L sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-08 10:54:34 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. L sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2021-12-08 09:16:31 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok L sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-08 10:00:16 Wniosek formalny radnego Idziego Mądrego w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2022 rok do kwoty 56,11 zł. L sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-12-08 10:19:37 Wniosek formalny radnego Sławomira Ryś w sprawie zwiększenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych do kwoty 20 zł i szkoleniach pożarniczych do kwoty 10 zł. L sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2021-07-26 Wniosek formalny radnego Kazimierza Jańczaka dotyczący zmiany zapisu w § 1. ust. 1 § 2 dotyczący obniżenia stawki za odpady z kwoty 25 zł na kwotę 20 zł. XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie
2022-02-16 09:07:19 Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Miejskiej w Żninie LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 09:33:39 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 09:54:59 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-02-16 10:27:28 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji proekologicznych LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-02-16 10:42:32 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych przepompowni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-02-16 11:22:32 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Żnin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-02-16 11:24:37 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 11:27:50 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części miasta Żnina LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 11:29:49 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jadowniki Rycerskie LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 11:31:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza w Żninie LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-02-16 11:32:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Podgórzynie LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 11:38:42 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Cerekwicy LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-02-16 10:25:43 Wniosek formalny radnego Grzegorza Koziełka o zamknięcie dyskusji. LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-02-16 11:13:07 Wniosek formalny Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie Pana Dariusza Kaźmierczaka w sprawie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Żnin w wymiarze do 10 godzin dziennie z kwoty 600,00 zł do kwoty 500,00 zł za miesiąc kalendarzowy. LIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 09:09:07 Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Żninie. LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:12:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-03-23 10:14:37 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Żnin LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-03-23 10:22:39 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:24:34 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2021 rok. LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:26:39 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:27:48 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:29:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:30:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:31:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Mickiewicza LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:32:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Szpitalnej LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:34:24 Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2022 roku LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:35:31 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2022 LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:36:11 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:37:30 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:39:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2022-03-23 10:41:21 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Żnina LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-03-23 10:06:15 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-03-23 10:13:45 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Żnin LIV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-05-11 09:26:23 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok LVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-05-11 09:28:33 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin LVI sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 09:38:06 Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Żninie LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 09:39:21 Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Żninie LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 09:18:00 Wniosek formalny Burmistrza Żnina o zdjęcie z porządku obrad pkt 24 tj. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzyskorzystew. LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 09:23:43 Wniosek formalny Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Żninie Pana Idziego Mądrego o zdjęcie z porządku obrad pkt 17 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Podgórzynie LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 09:26:34 Wniosek formalny Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Żninie Pana Idziego Mądrego o zdjęcie z porządku obrad pkt 18 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części nieruchomości położonej w Żninie-Wsi LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 09:31:25 Wniosek formalny Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Żninie Pana Idziego Mądrego o zdjęcie z porządku obrad pkt 21 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Żninie przy ul. Kl. Janickiego LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-07-29 09:28:30 Wniosek formalny Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Żninie Pana Idziego Mądrego o zdjęcie z porządku obrad pkt 19 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Wenecji LXII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-09-14 09:12:11 Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania LXIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-09-14 09:25:50 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Żnin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie LXIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-09-28 09:54:26 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok LXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-09-28 10:06:33 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin LXV sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2022-09-28 10:15:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin. LXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-09-28 09:11:53 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok LXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-09-28 10:03:46 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin LXV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 09:32:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kaczkówku. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 09:44:43 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2022 rok. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 09:48:47 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:00:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia na 2023 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:02:08 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2023. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:08:48 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2023 rok. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:10:46 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:11:58 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opieki nad grobami, kwaterami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy Żnin. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:13:34 Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:15:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Żnin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:18:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość położoną w Żninie przy ul. Towarowej. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2022-12-12 10:20:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Wójcinie. LXX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-02-09 09:20:03 Głosowanie nad autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2023 rok LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-02-09 10:30:20 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2023 rok. LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2023-02-09 10:50:34 Głosowanie nad autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2023-02-09 10:52:03 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2023-02-09 10:58:16 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Żninie. LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-02-09 11:02:05 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2023-2027. LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-02-09 11:12:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata. LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2023-02-09 11:14:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie. LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-02-09 11:17:53 Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania nagród sportowych zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerom sportowym. LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-02-09 11:19:40 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2023 rok. LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-02-09 10:59:29 Głosowanie nad autopoprawką Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2023 - 2027 LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-01-18 09:15:05 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-01-18 09:17:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-02-09 09:12:17 Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej w Żninie LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-02-09 11:16:37 Głosowanie nad autopoprawką w sprawie przyznawania nagród sportowych zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerom sportowym LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-13 09:38:44 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Żnin. LXXIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-13 09:43:30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych. LXXIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-13 09:44:54 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie Gminy Żnin. LXXIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-13 09:51:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. LXXIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-13 09:54:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin. LXXIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-13 09:55:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Potockiego. LXXIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-13 09:56:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy placu Wolności. LXXIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-03-13 09:59:15 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Żnina. LXXIV sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 09:47:08 Przyjęcie protokołów z obrad LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII sesji. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 11:21:07 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2023-06-30 11:22:34 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2022 rok. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2023-06-30 11:55:48 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2023-06-30 12:00:52 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis i de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żnin. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 12:02:56 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 12:04:10 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie Gminy Żnin. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 12:05:40 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie Gminy Żnin. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 12:06:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem części nieruchomości położonych w Wójcinie i Kierzkowie. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 12:07:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 12:07:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Browarowej. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 12:08:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Białożewinie. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 12:09:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części nieruchomości położonej w Podgórzynie. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 12:09:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Kaczkowie. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 12:11:01 Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 12:11:58 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nad Jeziorem Żnińskim Małym". LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 12:13:05 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żninie. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 12:16:25 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF). LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-06-30 12:22:27 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników do sądów powszechnych. LXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 10:39:02 Podjęcie uchwały w sprawie określenia na 2024 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 10:45:25 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2024. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 10:51:05 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2024 rok. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 10:54:50 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 10:56:10 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Żnin. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 10:56:55 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Podgórzyn. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 10:57:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej w Żninie. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 11:00:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na części nieruchomości położonej przy ul. Potockiego w Żninie. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 11:02:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza w Żninie. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 11:04:34 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 11:06:02 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 11:07:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wawrzynkach. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 11:15:30 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie Gminy Żnin. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 11:17:14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 11:18:37 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 1 „Góra” w Żninie. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 11:19:58 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 „Bloki” w Żninie. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 11:20:56 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 3 „Żnin-Południowy-Zachód”” w Żninie. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 11:21:41 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 4 „Krzyckówko” w Żninie. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 11:22:36 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 5 „Żnin-Stare Miasto” w Żninie. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 11:23:20 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 6 „Za Torami” w Żninie. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2023-12-07 11:45:06 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Żnin. XCIX sesja Rady Miejskiej w Żninie za